Kalkulator dni płodnych
Kalkulator βHCG
Kalkulator ciąży
Kalkulator porodu
Kalkulator BMI

Polityka prywatności

Polityka Prywatności w zakresie danych osobowych gromadzonych w serwisie www.nastrojeblog.parens.pl
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) przedstawia, w jaki sposób w serwisie internetowym dostępnym pod adresem: www.nastrojeblog.parens.pl (dalej jako „Serwis”) gromadzone oraz przetwarzane są dane osobowe użytkowników tego serwisu.
2. Administratorem serwisu, tj. podmiotem, który zarządza treścią Serwisu i decyduje o umieszczanych informacjach jest Jarosław Janeczko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Leczenia Niepłodności PARENS, z siedzibą przy al. 29 Listopada 155C, 31 – 406 Kraków.
3. Administrator serwisu gwarantuje użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
4. Administrator serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników, a korzystanie z Serwisu może odbywać się w sposób anonimowy.
II. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Janeczko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Parens Centrum Leczenia Niepłodności” z siedzibą w Krakowie (31-406), al. 29 Listopada
155C, wpisany do rejestru CEiDG, posługujący się numerem NIP: 8681276226, adres mailowy do
kontaktu z Administratorem: nastroje.blog@parens.pl. Administrator danych osobowych, jako
usługodawca Serwisu, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników
Serwisu.
III. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. Administrator przetwarza dane zbierane podczas aktywności użytkowników w Serwisie m.in. w
zakresie odwiedzanych stron, czasu wizyty w danym miejscu, kliknięć, sposobu korzystania z usług,
informacji o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.
2. Przetwarzanie przez Administratora opisanych powyżej danych udostępnianych w historii przeglądania
i danych zbieranych podczas aktywności użytkowników w usługach jest niezbędne ze względu na
właściwość świadczonych drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach
Serwisu.
3. Dane osobowe Użytkowników zbieramy:
a) w celu umożliwienia skorzystania przez użytkownika z usługi kontaktu z Serwisem. Podstawa
prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
V1. 20102019
b) w celu skorzystania przez użytkownika z możliwości przesłania do Serwisu materiałów do
opublikowania ich w Serwisie, zgodnie z Regulaminem serwisu. Podstawa prawna – zgoda osoby,
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) w celu przygotowania, redagowania i umieszczania materiałów na stronie internetowej Serwisu.
Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
d) w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celach dowodowych na wypadek konieczności wykazania
faktów. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
e) w celu skorzystania przez użytkownika z usługi Newsletter. Podstawa prawna – niezbędność do
wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, dokonania pomiarów
statystycznych, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody
użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego (także na zlecenie reklamodawców) lub promocji własnych usług.
Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ),
g) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
h) w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu
przed sądami i innymi organami państwowymi. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes
Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) w celu obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej. Podstawa prawna – prawnie
uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Administrator może zbierać wszelkie dane użytkownika, które zostają podane dobrowolnie w
przesyłanych materiałach, w celu wykorzystania zawartych w nich informacji do przygotowania
artykułu bądź innego materiału na stronę internetową Serwisu. Użytkownik sam decyduje, w jakim
zakresie przekazuje nam swoje dane i które z nich mogą zostać opublikowane w Serwisie. Przekazanie
danych osobowych, w tym danych wrażliwych (m.in. danych medycznych, danych fenotypowych), w
szczególności w zakresie: historii leczenia, danych dotyczących przebytych chorób, wyników badań,
danych na temat stanu zdrowia, w tym danych dotyczących przyjmowanych leków, informacji na temat
lekarza prowadzącego, diagnozy medycznej, są przetwarzane tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą
Użytkownika, który w każdym czasie może wycofać swoją zgodę. Podstawa prawna – zgoda osoby,
której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym
Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
poprawie funkcjonalności tych usług.
6. Przekazanie danych osobowych do Serwisu jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że
niepodanie określonych danych może spowodować brak możliwości korzystania z Serwisu,
V1. 20102019
niewykonanie usługi przez Administratora serwisu bądź nierozpatrzenie reklamacji w określonym
terminie.
IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
1. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych (prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku gdy
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany) oraz – w
przypadku szczególnej sytuacji – także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, jednakże tylko wówczas gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes realizowany przez administratora lub przez osobę trzecią.
2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje
zgodne z prawem.
3. Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, Użytkownik może skorzystać z maila
kontaktowego: nastroje.blog@parens.pl bądź przesłać swoje oświadczenie pocztą tradycyjną, na adres:
Centrum Leczenia Niepłodności PARENS, z siedzibą przy al. 29 Listopada 155C, 31 – 406 Kraków.
4. Przy wejściu na stronę Serwisu, użytkownik może wyrazić zgodę na profilowanie, w panelu
informacyjnym w ramach niniejszej Polityki. Zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym
okienku, tzw. „checkboxie”. Jeśli Użytkownik będzie chciał wycofać swoją zgodę na profilowanie,
może to zrobić odznaczając checkbox. Administrator informuje, że jeśli użytkownik nie wyrazi zgody
na profilowanie a ustawienia przeglądarki będą nadal pozwalały na zapisywanie przez nas plików
„cookies” i podobnych technologii to – pomimo ustawień przeglądarki – nie będziemy dokonywać
profilowania względem użytkownika.
5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia
606950000, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP /UODO/SkrytkaESP.
V. Okres przetwarzania danych
1. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań
ograniczających tę zgodę,
b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do
momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy ,
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu
zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
d) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa.
V1. 20102019
VI. Udostępnianie danych osobowych
1. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom:
a) dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator
przy prowadzeniu strony internetowej m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. –
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich
zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie
środki ochrony danych osobowych. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w
zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do
celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie
określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
b) dane użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez
obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane instytucjom zajmującym się
windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.
2. W celach marketingowych, nasi partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na stronie
internetowej Serwisu, np. dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, agencje interaktywne,
reklamodawcy, mogą gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z Serwisu.
Dzięki temu wyświetlane reklamy mogą być dopasowane do uzyskiwanych informacji. Podmioty te,
mogą udostępniać je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.
3. Aby mieć możliwość wyświetlania spersonalizowanych reklam, nasi partnerzy, o których mowa w ust.
powyższym, potrzebują zgody użytkownika. W przypadku jej udzielenia, będą oni mogli wykorzystać
informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z Serwisu także dla celów analitycznych,
służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Zgoda udzielana jest
dobrowolnie, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z Serwisu, a wyświetlane reklamy
mogą nie odpowiadać zainteresowaniom użytkownika.
4. Przekazywanie danych poza EOG:
a) dane osobowe przetwarzane przez Administratora, po uzyskaniu zgody użytkownika, mogą być
również przetwarzane w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(“EOG”), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
b) nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub
w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.
c) niektórzy spośród naszych Partnerów np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG.
Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak
kraje EOG. W związku z przekazaniem danych użytkownika poza terytorium EOG, weryfikujemy,
aby partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te
wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych
przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym
na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
V1. 20102019
VII. Pliki „cookies”
1. Administrator w ramach świadczenia usług związanych z działalnością Serwisu używa plików
„cookies”.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies:: sesyjne oraz stałe:
a) „cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) stałe pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony
w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
3. Pliki „cookies” używane są w celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych,
b) dostosowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
c) reklamowych i marketingowych, służących pokazaniu użytkownikowi interesującej go reklamy
d) bezpieczeństwa i wsparcia mechanizmów zapobiegającym nadużyciom w serwisach internetowych,
e) optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
4. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.
W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a
także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
5. Administrator może wykorzystywać własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu
korzystania użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie
korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został
przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje
te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk
korzystania ze strony.
6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu do plików „cookies” do swojego komputera
poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
7. Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie plików
„cookies”. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby „cookies” były blokowane w
całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. Użytkownik może także ustawić, aby
każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy „cookies” są wysyłane na jego urządzenie.
Jeżeli jednak zostanie zablokowane używanie przez nas plików „cookies”, może to negatywnie wpłynąć
na wygodę korzystania ze stron internetowych bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
8. Średni okres przechowywania informacji wynosi do 60 dni od ich zebrania. Niektóre informacje ( np. o
preferencjach w danej usłudze), mogą być przechowywane dłużej, jeżeli użytkownik nie wyczyści
plików „cookies” przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, z których korzysta.
V1. 20102019
VIII. Postanowienia końcowe
1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych na najwyższym poziomie, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną.
2. Administrator danych osobowych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator danych osobowych chroni dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną, przed
pozyskaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Polityka może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy
publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie internetowej.