Kalkulator dni płodnych
Kalkulator βHCG
Kalkulator ciąży
Kalkulator porodu
Kalkulator BMI

Regulamin

Regulamin strony internetowej www.nastrojeblog.parens.pl
I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem
www.nastrojeblog.parens.pl. (dalej jako „Serwis”)
2. Serwis ma charakter edukacyjny i został stworzony z myślą o poszerzaniu wiedzy użytkowników Serwisu na temat diagnostyki oraz metod leczenia niepłodności a także w celu przybliżenia Użytkownikom historii osób, które korzystały z tych metod leczenia.
3. Administratorem serwisu, tj. podmiotem, który zarządza treścią Serwisu i decyduje o umieszczanych informacjach jest Jarosław Janeczko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Leczenia Niepłodności PARENS, z siedzibą przy al. 29 Listopada 155C
31 – 406 Kraków.
4. Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
6. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. Treści udostępniane przez Administratora serwisu nie stanowią porady medycznej i nie powinny być w ten sposób odbierane przez Użytkowników Serwisu. Świadczenie fachowej pomocy medycznej wymaga każdorazowo analizy konkretnych okoliczności danego przypadku, podczas gdy wypowiedź w formie bloga nie jest dedykowana ani właściwa dla realizacji tego celu.
8. Administrator jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jako całości oraz wszystkich treści, które tam udostępnia, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
II. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
1. Administrator serwisu – Jarosław Janeczko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Leczenia Niepłodności PARENS z siedzibą przy al. 29 Listopada 155C
31 – 406 Kraków,
2. Serwis – portal internetowy pod adresem: www.nastrojeblog.parens.pl
3. Komentarze – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne materiały przekazane do Serwisu przez Użytkowników i mające zostać umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie lub innym portalu społecznościowym.
4. Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników lub Administratora Serwisu,
5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin serwisu dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.nastrojeblog.parens.pl
V1.20102019
6. Strefa klienta – jakakolwiek usługa udostępniana przez Administratora serwisu dla osób, które
posiadają hasło lub inne dane dostępowe umożliwiające im bezpośredni dostęp do informacji
zakodowanych, niedostępnych dla ogółu użytkowników.
7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną lub
osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę
przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu, korzystająca z zasobów Serwisu po
zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
III. Zasady ogólne
1. Serwis jest dostępny pod adresem www.nastrojeblog.parens.pl
2. Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz materiały redakcyjne pod żadnym
pozorem nie mogą być powielane ani rozpowszechnianie bez zgody Administratora serwisu, gdyż
podlegają ochronie prawnej.
3. Administrator Serwisu jest właścicielem praw autorskich do Materiałów publikowanych w serwisie,
jeżeli w treści artykułu nie podano inaczej.
IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego
na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki
typu cookies.
V. Odesłania do innych stron internetowych
1. W Serwisie umieszczone mogą być linki otwierające strony internetowe należące i zarządzane przez
osoby trzecie. Odesłania otwierają się w nowej karcie przeglądarki. Administrator serwisu nie
odpowiada za dostępność, zawartość oraz jakość tych stron internetowych.
2. Użytkownicy mają możliwość komentowania artykułów bądź materiałów zamieszczanych w Serwisie
poprzez skorzystanie z innych portali społecznościowych (np. Facebook), tylko w przypadku, gdy
Administrator serwisu umieści w tym portalu informację o artykule i umożliwi umieszczanie
komentarzy. Administrator ma prawo do wyłączenia możliwości komentowania artykułów bądź
informacji o tych artykułach zamieszczanych w Serwisie bądź innym portalu społecznościowym.
3. Użytkownicy, którzy zamieszczają komentarze pod informacją dotyczącą artykułu w Serwisie, która
pojawi się w portalu społecznościowym, mają obowiązek stosowania się do Regulaminu
obowiązującego na danym portalu społecznościowym oraz zobowiązani są do przestrzegania
odpowiednio obowiązków, określonych w rozdziale VI Regulaminu – Prawa i obowiązku
Użytkownika.
VI. Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik jest
V1.20102019
świadomy, że Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie
Użytkownika względem innych Użytkowników oraz że Administrator serwisu nie ma wpływu na
poglądy prezentowane przez Użytkowników (w tym poglądy przedstawione na innych portalach
społecznościowych, a odnoszące się do treści prezentowanych w Serwisie).
2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania treści o charakterze dyskryminującym inne osoby,
zawierające wulgarne określenia, powszechnie uważane za obraźliwe i niezgodne z powszechnie
przyjmowanymi normami społecznymi i dobrymi obyczajami.
3. Użytkownik nie może zamieszczać w komentarzach (w tym także w komentarzach umieszczanych na
oddzielnym portalu społecznościowym) informacji o charakterze reklamowym, promocyjnym,
komercyjnym, bądź zamieszczać treści uznawanych powszechnie jako spam.
4. Użytkownik nie może rozpowszechniać oprogramowania, które powodują niszczenie, przetwarzanie,
usuwanie, zmienianie danych, oprogramowania zakłócającego pracę Serwisu oraz sieci
teleinformatycznych i innych danych, które umożliwiają zdobycie nieuprawnionego dostępu do treści
przechowywanych w sieciach teleinformatycznych i systemach komputerowych.
5. Przesyłając do Administratora serwisu jakiekolwiek dane i Materiały, Użytkownik potwierdza, że są
one prawdziwe, nie są one obciążone prawami osób trzecich oraz jest świadomy, że nie ma prawa
umieszczać wizerunku osób trzecich oraz informacji na ich temat bez zgody takich osób.
6. Użytkownicy uprawnieni są do przeglądania treści umieszczanych w Serwisie oraz pobierania
konkretnych Materiałów jedynie dla prywatnego użytku własnego.
7. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań naruszających prywatność innych Użytkowników
oraz mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.
8. Użytkownicy mają możliwość przesyłania do Administratora serwisu, na adres mailowy:
nastroje.blog@parens.pl przygotowanych przez siebie Materiałów w celu wykorzystania ich w całości
lub w części oraz opublikowania na stronie internetowej Serwisu, po wcześniejszym zredagowaniu
tekstu przez Administratora. Wraz z przesłanym Materiałem, każdy Użytkownik ma obowiązek
zamieszczenia oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych osobowych mojego dziecka (jeżeli zostały przytoczone w przesłanym Materiale) w celu
przygotowania oraz redagowania materiałów na stronę internetową Serwisu, zgodnie z zasadami
określonymi w Polityce prywatności oraz zamieszczonej tam klauzuli informacyjnej. Wyrażam zgodę na
zamieszczanie, udostępnianie i rozpowszechnienie informacji przesłanych przeze mnie na potrzeby
przygotowania artykułów w Serwisie, redagowanie, zmienianie i dowolne formatowanie przesłanego
tekstu oraz upublicznienie moich danych osobowych (w tym danych wrażliwych) w zakresie: historii
leczenia, danych dotyczących przebytych chorób, wyników badań, danych na temat stanu zdrowia, w
tym danych dotyczących przyjmowanych leków, informacji na temat lekarza prowadzącego, diagnozy
medycznej bądź innych danych osobowych (w tym danych osobowych mojego dziecka), które znajdą się
w przesłanym przeze mnie materiale bądź opracowaniu przygotowanym przez Administratora serwisu
(lub wyznaczoną przez niego osobę) na podstawie przesłanego materiału, celem umieszczenia całości,
fragmentu bądź opracowania materiału na stronie internetowej lub innym serwisie społecznościowym
Administratora. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na zamieszczenie informacji
o imieniu autora tekstu”.
V1.20102019
9. W zakresie umieszczenia w Serwisie Materiałów, o których mowa w ust. 8, Administrator serwisu
może przed opublikowaniem artykułu zwrócić się z wnioskiem do osoby, która przesłała przygotowany
tekst, o przekazanie praw autorskich do tego tekstu.
10. Na wskazany adres e-mail: nastroje.blog@parens.pl Użytkownicy mogą przesyłać również informacje o
ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu Serwisu a także propozycje nowych tematów do
wpisów w Serwisie, własne uwagi lub propozycje ulepszeń.
11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały i
Komentarze a także Materiały przesłane do Administratora Serwisu w celu umieszczenia ich w
Serwisie, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia praw (w tym praw autorskich
i praw pokrewnych) lub dóbr osobistych osób trzecich i w związku z tym odpowiada za wszelkie
szkody wyrządzone innym osobom z tego tytułu.
12. Każda osoba, która przekazuje Administratorowi serwisu jakiekolwiek Materiały, w celu umieszczenia
ich w Serwisie, robi to na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność za szkody, które zostaną
wyrządzone osobom trzecim (w tym szkody związane z naruszeniem prawa do ochrony danych
osobowych) w związku z publikacją Materiału w Serwisie.
VII. Prawa i obowiązki Administratora serwisu
1. Administrator serwisu lub osoba przez niego upoważniona może według własnego uznania edytować
lub usuwać Materiały, zwłaszcza jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być
niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Administratora serwisu (w tym w
szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub
inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Usunięcie
Materiału nie wymaga uzasadnienia.
2. Administrator serwisu ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz
towarów innych usługodawców lub partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu
poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów. Administrator
Serwisu ma wyłączne prawo do decydowania w zakresie umieszczania w Serwisie własnych informacji,
w tym reklam, w dowolnie wybranym przez niego miejscu.
3. Administrator serwisu ma prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do treści i
materiałów zamieszczanych w zakładce „strefa klienta”. Materiały, które zostaną tam umieszczone,
mogą być udostępnione jedynie osobom, które posiadają hasło bądź odpowiednie dane do logowania.
Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany hasła lub danych do logowania, w dowolnym
terminie.
4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do
części lub całości prezentowanych w Serwisie w przypadku stosowania przez tych Użytkowników
sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w
tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści.
5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i Materiały zamieszczane w Serwisie
przez Użytkowników, jeżeli Administrator serwisu umożliwi Użytkownikom zamieszczenie
Komentarzy pod artykułem.
V1.20102019
6. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z postanowieniami Regulaminu
korzystanie z Serwisu przez Użytkowników.
7. Administrator Serwisu posiada uprawnienie do przesyłania Użytkownikom informacji dotyczących
funkcjonowania Serwisu i wyłączania Serwisu na ustalony wcześniej okres w celu jego budowy i
modernizacji.
VIII. Prawa autorskie
1. Wszystkie treści umieszczone w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego (włącznie z niniejszym
Regulaminem i Polityką Prywatności). Prawa autorskie przysługują do nich wyłącznie
Administratorowi serwisu bądź autorowi, jeżeli wyraźnie zaznaczono.
2. Dalsze rozpowszechnianie grafik użytych w Serwisie jest możliwe zgodnie z zasadami określonymi
przez autora danego utworu. Rozpowszechnianie logo, materiałów graficznych oznaczonych logiem
Centrum Leczenia Niepłodności Parens oraz zdjęć, na których przedstawiony jest wizerunek
jakichkolwiek osób, bez zgody Administratora serwisu jest zabronione.
3. Dalsze rozpowszechnianie treści jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody od Administratora
serwisu oraz prawidłowego oznaczenia autorstwa, przy czym należy oznaczyć zarówno fragment treści
jak i cały utwór.
IX. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora serwisu
1. Administrator serwisu podejmuje starania w celu publikowania rzetelnych informacji, jednak nie
ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą treści, które zostały opublikowane w związku z
przekazaniem tekstu przez osobę trzecią.
2. Wpisów nie należy utożsamiać z jakąkolwiek osobą fizyczną, mogą mieć one charakter abstrakcyjny.
3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osób trzecich związane z
roszczeniami tych osób spowodowane zamieszczeniem w Serwisie Materiałów, które zostały
przekazane Administratorowi przez Użytkowników serwisu bądź przez inne osoby, które wyraziły
zgodę na opublikowanie materiału w Serwisie.
X. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Janeczko, prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Centrum Leczenia Niepłodności PARENS, z siedzibą przy al. 29 Listopada 155C31 – 406
Kraków, wpisany do rejestru CEiDG, posługujący się numerem NIP: 8681276226, adres mailowy do
kontaktu z Administratorem nastroje.blog@parens.pl
2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności.
3. Prawidłowe korzystanie z Serwisu i zapewnienie jego funkcjonalności może wymagać akceptacji tzw.
koniecznych plików cookies (ang. indispensable cookies) oraz włączonej obsługi Java Script. Prosimy
o zapoznanie się z Polityką prywatności, która określa zasady korzystania z plików cookies.
V1.20102019
XI. Postępowanie reklamacyjne
1. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Administratora serwisu, Użytkownik może złożyć
reklamację drogą elektroniczną na adres nastroje.blog@parens.pl. bądź pocztą tradycyjną na adres:
Centrum Leczenia Niepłodności PARENS, z siedzibą przy al. 29 Listopada 155C31 – 406 Kraków, z
oznaczeniem „reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub pseudonim osoby zgłaszającej, jej dane kontaktowe
oraz dokładny opis przyczyn reklamacji.
3. Administrator serwisu udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie
więcej niż 7 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych
działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora serwisu.
5. Administrator serwisu zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika
dodatkowych wyjaśnień, co może wydłużyć okres rozpoznania reklamacji.
6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania
sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji
Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/ sad_konsumencki.
XII. Postanowienia końcowe
1. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Informacja o zmianie treści Regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej Serwisu
przynajmniej 7 dni przed dokonaniem zmiany, w celu umożliwienia Użytkownikom zapoznania się z
treścią zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
Administratora.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich
akceptację. W przypadku nieakceptowania przez Użytkownika postanowień nowego regulaminu
należy powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
4. Administrator informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do strony Serwisu, spowodowane np.
aktualizacją oprogramowania, naprawami, konserwacją lub wprowadzaniem ulepszeń Serwisu lub jego
elementów.
5. Administrator serwisu zaleca stosowanie programów antywirusowych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.nastrojeblog.parens.pl